slogan

Giới thiệu giảng viên

Thầy Dũng

Giảng viên

Tốt nghiệp khoa giáo dục trường đại học Nhật Bản.
Trình độ tiếng nhật: N1

Dạy tiếng nhật dễ hiểu nhất

Khoá học của tôi


top