slogan

N3 - Từ vựng thường dùng trong giao tiếp : すみません - chỉ có nghĩa là xin lỗi thôi sao? たすかりますnghĩa là..


top