slogan

N3 - Từ vựng thường dùng trong giao tiếp : うち và むこう dùng như đại từ nhân xưng


top