slogan

N3 - Tài liệu lives tream : 27/10

Đáp án N3- ngày 1 (tuần 1) 26/10/2017

Trang 6

1③ 2① 3④ 4③ 5① 6③ 7① 8① 9① 10③

Trang 7

1③ 2① 3④ 4① 5③ 6① 7④ 8② 9③ 10①
 
Trang 8

1① 2④ 3③ 4① 5① 6② 7④ 8③ 9② 10③
 
Trang 9

1③ 2④ 3① 4② 5② 6④ 7① 8② 9④ 10③
 
Trang 10

1④ 2① 3② 4④ 5③ 6② 7④ 8② 9④ 10①
 
Trang 11

1③ 2② 3① 4④ 5① 6② 7④ 8② 9③ 10③
 
Trang 12

1② 2③ 3② 4② 5① 6① 7② 8④ 9② 10④
  

top