slogan

N3 - Từ vựng thường dùng trong giao tiếp : Cách sử dụng của おしゃべり、反省(はんせい)các bạn đã biết chưa?


top