slogan

N3 - Từ vựng thường dùng trong giao tiếp : Cách sử dụng của từ 遠慮(えんりょ)+ 思い出


top