slogan

N3 - Từ vựng thường dùng trong giao tiếp : Hơn/kém bao nhiêu tuổi -年上、年下; Thân với ai/ghét ai -仲がいい・悪い;Làm lành -仲直りをする


top