slogan

N5 - Bài 14: Bức thư bằng hình ảnh của tôi : Ngữ pháp 2

N5 bài 14
Bức thư bằng hình ảnh của tôi

Dưới đây là các mẫu ngữ pháp sẽ học trong bài số 14
 1. Các nhóm động từ.
 2. Thể てcủa động từ.
 3. Vてください.
 4. Vています.
 5. V (thể ます) ましょうか. 
Thử dịch đoạn văn sau sang tiếng Nhật và kiểm tra đáp án ở bên dưới nhé!
1.    Làm ơn đưa tôi về nhà. Hãy đi thẳng.
2.    Sau đó rẽ trái ở tín hiệu đèn giao thông kia.
3.    Hãy rẽ phải ở ngân hàng.
4.    Xin lỗi hay nhanh lên chút nữa.
5.    Hãy đỗ lại ở trước công viên kia.
6.    Ở chỗ kia con tôi nó đang chơi ở ngoài sân.
1.       わたしのうちまでおねがいします。
2.       まっすぐ
ってください。あの信号しんごうひだりがってください。
3.       
銀行ぎんこうみぎがってください。
4.       すみませんが、もう
すこいそいでください。
5.       あの
公園こうえんまえめてください。
6.       あそこで
わたしどもがにわあそんでいます。

top