Chính sách gia hạn khoá học online trên website Dungmori.com (áp dụng từ ngày 23/12/2017):
 

1. Điều kiện gia hạn và cách thức liên hệ:

 ♦ Thông báo gia hạn khi khóa học còn thời hạn.

 ♦ Thời hạn thông báo và thanh toán học phí gia hạn muộn nhất là ngày cuối cùng kết thúc khóa học. 

 ♦ Những khoá học đã hết hạn không thể gia hạn được

 ♦ Cách thức gia hạn: Liên hệ trực tiếp với Dũng Mori qua facebook, mail dungmorionline@gmail.com hoặc qua website dungmori.com

 

2. Học phí gia hạn :

Mã số khóa học 1 (N5), 2 (N4), 3 (N3): 250.000VND (1300 yên)/1 tháng 

Mã số khóa học 4 (N5+N4), 5 (N4+N3), 6 (N5+N4+N3): 150.000VND (700 yên)/1 tháng 

Mã số khóa học 7 (N2): 300.000VND (1500 yên)/1 tháng 

Mã số khóa học 8 (N3+N2), 9 (N4+N3+N2), 10 (N5+N4+N3+N2): 200.000VND (1000 yên)/1 tháng

Mã số khóa học 11 (N1): 320.000VND (1600 yên)/1 tháng 

Mã số khóa học 12 (N1+N2),13 (N1+N2+N3),14(N1+N2+N3+N4): 220.000VND (1100 yên)/1 tháng