Khóa học N1


# Máy chủ youtube
Học phí: 2,390,000 ₫ ( 12,000 ¥ )
Thời gian: 8 tháng kể từ ngày kích hoạt
Khóa học bao gồm 95 bài học với khoảng 145 videos bài giảng
Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Nghiêm Hồng Vân
Mô tả: Khóa học N1
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
Mua khóa học