Khóa học N2


# Máy chủ youtube
Học phí: 1,790,000 ₫ ( 9,000 ¥ )
Thời gian: 6 tháng kể từ ngày kích hoạt
Khóa học bao gồm 20 bài học với khoảng 140 videos bài giảng
Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh
Mô tả: Khóa học N2
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
Mua khóa học