Khóa học N2


# Máy chủ youtube
Học phí: 1,790,000 ₫ ( 9,000 ¥ )
Thời gian: 8 tháng
Số videos: 140
Số bài học: 20
Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh
Mô tả: Khóa học N2
Phương Thanh
Nguyễn Văn Dũng
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
Mua khóa học