Khóa học N3


# Máy chủ youtube
Học phí: 1,490,000 ₫ ( 7,500 ¥ )
Thời gian: 6 tháng kể từ ngày kích hoạt
Khóa học bao gồm 27 bài học với khoảng 138 videos bài giảng
Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Nghiêm Hồng Vân
Mô tả: Khóa học N3
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
Mua khóa học