Khóa học N3


# Máy chủ youtube
Học phí: 1,490,000 ₫ ( 7,500 ¥ )
Thời gian: 8 tháng
Số videos: 138
Số bài học: 27
Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Nghiêm Hồng Vân
Mô tả: Khóa học N3
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
Mua khóa học