Các khóa học Online của DũngMori

Khóa
N5

Học phí 890,000 ₫
4,500 ¥
Thời hạn 4 tháng
Mã số 1

Khóa
N4

Học phí 990,000 ₫
5,000 ¥
Thời hạn 4 tháng
Mã số 2

Khóa
N3

Học phí 1,290,000 ₫
6,500 ¥
Thời hạn 6 tháng
Mã số 3

Khóa
N2

Học phí 1,790,000 ₫
9,000 ¥
Thời hạn 6 tháng
Mã số 7

Khóa
N1

Học phí 2,390,000 ₫
12,000 ¥
Thời hạn 8 tháng
Mã số 11

Combo
N2+N1

Học phí 2,890,000 ₫
14,500 ¥
Thời hạn 18 tháng
Mã số 12

Combo
N5+N4

Học phí 1,290,000 ₫
6,500 ¥
Thời hạn 10 tháng
Mã số 4

Combo
N4+N3

Học phí 1,390,000 ₫
7,000 ¥
Thời hạn 11 tháng
Mã số 5

Combo
N3+N2

Học phí 2,190,000 ₫
11,000 ¥
Thời hạn 12 tháng
Mã số 8

Combo
N3+N2+N1

Học phí 3,290,000 ₫
16,500 ¥
Thời hạn 24 tháng
Mã số 13

Combo
N5+N4+N3

Học phí 1,990,000 ₫
10,000 ¥
Thời hạn 15 tháng
Mã số 6

Combo
N4+N3+N2

Học phí 2,590,000 ₫
13,000 ¥
Thời hạn 18 tháng
Mã số 9

Combo
N4+N3 N2+N1

Học phí 3,790,000 ₫
19,000 ¥
Thời hạn 30 tháng
Mã số 14

Combo
N5+N4 N3+N2

Học phí 2,990,000 ₫
15,000 ¥
Thời hạn 24 tháng
Mã số 10

Các khóa học Offline tại trung tâm DũngMori

Offline
N5

Lớp 77 buổi : 4,700,000 ₫
Lớp 44 buổi : 4,100,000 ₫

Offline
N4

Lớp 77 buổi : 4,700,000 ₫
Lớp 44 buổi : 4,100,000 ₫

Offline
N3

Lớp 72 buổi : 4,700,000 ₫
Lớp 56 buổi : 4,100,000 ₫

Offline
N2

Lớp 77 buổi : 4,700,000 ₫
Lớp 63 buổi : 4,300,000 ₫