Khóa học N1


# Máy chủ youtube
Học phí: 2,390,000 ₫ ( 12,000 ¥ )
Thời gian: 10 tháng
Số videos: 145
Số bài học: 95
Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Nghiêm Hồng Vân
Mô tả: Khóa học N1
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
Mua khóa học