Trong cuốn giải thích mina bằng tiếng việt giải thích không chuẩn.

1. まで tới, tới khi, đến
...
5時まで まちましょう
Đợi đến 5 giờ nhé.

ズンさんがくるまで まちましょう
Đợi cho tới khi anh Dũng tới nhé.

2. までに 
A) đi với thời gian cụ thể có số: 5 giờ, 7 giờ... Thì dịch là "đến 5 giờ, 7 giờ đó..." Là hạn chót để làm 1 cái gì đó.

午後 5時までに お金をかえしてください
Từ giờ cho tới 5h chiều anh phải trả tiền cho em đấy nhé.

B) khi đi với khoảng thời gian không cụ thể: 明日、来週、来月, 火曜日, 今日の午後
Thì dịch là : nội trong ngày mai, tuần sau, tháng sau, thứ 3, chiều hôm nay (hay có thể dịch là: trong vòng ngày mai v.v....)

Tóm lại vẫn thể hiện Hạn Chót

明日までにお金をかえしてください
Nội trong ngày mai anh phải trả tiền em đấy nhé. (Tính đến hết ngày thứ 2 chứ không phải là trước thứ 2) Xem thêm