- Điều kiện tham gia và cách thức liên hệ:

1. Là học viên đã và đang tham gia khóa học online tại dungmori.com


Sẽ được giảm 10% học phí khi mua các khóa học online.

2. Chương trình không áp dụng với học viên tham gia học khóa học online miễn phí N5.