Thông tin khóa học
3,790,000 ₫
( 19,000 ¥ )
Xem thêm các khóa học khác

Gói combo N4+N3 N2+N1

KHÓA

N4

Thời gian 30 tháng
Số videos 140 videos
Số bài học 25
Xem chi tiết

KHÓA

N3

Thời gian 30 tháng
Số videos 70 videos
Số bài học 10
Xem chi tiết

KHÓA

N2

Thời gian 30 tháng
Số videos 120 videos
Số bài học 86
Xem chi tiết

KHÓA

N1

Thời gian 30 tháng
Số videos 145 videos
Số bài học 95
Xem chi tiết
Thông tin khóa học
3,790,000 ₫
( 19,000 ¥ )
Xem thêm các khóa học khác
Mua khóa học