Khóa học N4


# Máy chủ youtube
Học phí: 1,290,000 ₫ ( 6,500 ¥ )
Thời gian: 8 tháng
Số videos: 145
Số bài học: 25
Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Nguyễn Khắc Nghĩa, Yuka Murakami, Shimakawa Yuki
Mô tả: Khóa học N4
Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Khắc Nghĩa
Phương Thanh
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
Mua khóa học