Khóa học N4


# Máy chủ youtube
Học phí: 1,290,000 ₫ ( 6,500 ¥ )
Thời gian: 6 tháng kể từ ngày kích hoạt
Khóa học bao gồm 25 bài học với khoảng 145 videos bài giảng
Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Nguyễn Khắc Nghĩa, Yuka Murakami, Shimakawa Yuki
Mô tả: Khóa học N4
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
Mua khóa học